Indien u een omgevingsvergunning gaat aanvragen voor uw nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand, dan gaat de gemeente de omgevingsvergunning toetsen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische minimumeisen waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Op basis van het Bouwbesluit toetst de gemeente of de door u ingediende omgevingsvergunning aan deze minimumeisen voldoet.

Waaruit bestaat een Bouwbesluittoets?

De Bouwbesluittoets is een verzameling van de volgende deelberekeningen:

  • Daglichtberekening (NEN 2057)
  • Ventilatieberekening (NEN 1087)
  • Spuiventilatieberekening (NEN 1078)
  • EPG-berekening (NEN 7120)
  • Bepaling gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden (NEN 2580)
  • Milieuprestatieberekening (optioneel)

Waarom een Bouwbesluittoets?

Door uw bouwplan voorafgaand aan de indiening te laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau weet u waar u aan toe bent en wat de slagingskans is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Indien een ingediende omgevingsvergunning niet aan de minimumeisen voldoet dan kan dit een enorme vertraging opleveren. Naast extra onnodige kosten kan dit ook de nodige irritatie met zich meebrengen.

Opzet Bouwbesluit 2012

De voorschriften voor het bouwen, verbouwen en het gebruik van bouwwerken zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat onder andere voorschriften over de aanwezigheid van ruimten, de afmetingen, de sterkte van de constructie, de brandveiligheid, de inbraakwerendheid, de geluidswering, de toetreding van daglicht, de luchtverversing, de thermische isolatie, de aanwezigheid van elektra en drinkwater, het voorkomen van geluid- en trillingshinder tijdens het bouwen, en het scheiden van bouw- en sloopafval.

Het Bouwbesluit wil dat de Nederlandse bouwvoorraad aan minimum kwaliteitseisen voldoet, maar tevens zo weinig mogelijk opleggen hoe dit moet worden gedaan. Het doel is de prestatie die het bouwwerk biedt en niet de wijze waarop de prestatie wordt geleverd. Door de voorschriften op abstracte wijze te formuleren in de vorm van prestatie-eisen op basis van specifieke termen en natuurkundige formules, worden de eisen algemeen toepasbaar en behoudt iedereen de vrijheid om te bouwen zoals hij of zij wil.

Het nadeel van deze wijze van formuleren is dat de voorschriften van het Bouwbesluit moeilijk leesbaar zijn. Het begrijpen en uitleggen van het Bouwbesluit is een specialistisch vakgebied geworden. Daarom maken vele bouwprofessionals zoals aannemers, architecten en projectontwikkelaars gebruik van onafhankelijk Bouwbesluitdeskundigen om de voorschriften op juiste wijze en ook zo efficiënt mogelijk toe te passen. Een Bouwbesluitdeskundige kan ervoor zorgen dat u zowel tijd als kosten bespaard.