WOZ-waarde puntentelling

Voor een betrouwbaar en onafhankelijk taxatieverslag WOZ kunt u bij ons terecht. Wij hanteren hierbij het model taxatieverslag van de Waarderingskamer als uitgangspunt zodat u verzekerd bent van een volledige onderbouwing voor de puntentelling. Dit kan voor een enkele woning of voor een compleet project.

WOZ-cap puntentelling

De WOZ-waarde is een belangrijk onderdeel in de puntentelling. Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer punten kunnen worden behaald. Er geldt echter wel een maximering op het aantal punten dat met de WOZ-waarde kan worden behaald. Dit is de zogenaamde WOZ-cap. Per 1 mei 2022 is deze WOZ-cap vastgesteld op 33%.

De invoering van de WOZ-cap in de puntentelling is bedoeld om te voorkomen dat de WOZ-waarde de huurprijs te veel beïnvloedt. Daardoor kan de bescherming voor huurders onder druk komen te staan die de puntentelling biedt tegen te hoge huurprijzen. Bovendien voorkomt de WOZ-cap dat sociale huurwoningen in de liberale huursector terechtkomen door uitsluitend een stijging van de WOZ-waarde.

Punten WOZ-waarde voor nieuwbouw, transformatie en splitsing

Indien geen WOZ-waarde beschikbaar is kan dit betekenen dat veel punten worden gemist in de puntentelling voor huurwoningen. In dat geval stelt de Huurcommissie in haar Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte dat een minimum WOZ-waarde moet worden toegepast. Deze WOZ-waarde doet is echter dermate laag dat huurwoningen niet in de liberale sector zouden vallen. In de praktijk heeft dit dan ook tot veel discussies en rechtszaken geleid.

De Hoge Raad heeft op 22 april 2022 uiteindelijk een oplossing geboden en in haar arrest gesteld dat in afwijking van het beleidsboek van de Huurcommissie een andere WOZ-waarde mag worden toegepast indien deze aannemelijk wordt gemaakt. Het aannemelijk maken van de WOZ-waarde voor toepassing in de puntentelling kan door een taxatieverslag of taxatierapport op te laten stellen.

Opbouw Taxatieverslag WOZ-waarde puntentelling

Het taxatieverslag WOZ-waarde bestaat uit de volgende onderdelen die de Waarderingskamer ook voorschrijft voor gemeenten:

  1. Objectgegevens
  2. Objectkenmerken (doelmatigheid, uitstraling, voorzieningen, ligging en kwaliteit/luxe)
  3. Soort-object-code
  4. Deelobject codes
  5. Kwalitatieve analyse van de woning
  6. Kwalitatieve analyse van de referentiewoningen
  7. Marktanalyse van tenminste referentiewoningen
  8. Regressieanalyse en trendlijn