Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft de energieprestatie van een bedrijfspand weer in de energielabelklassen A t/m G. Een bedrijfspand met energielabel A is energiezuinig en een bedrijfspand met energielabel G is energie-onzuinig.

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de opname en de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig energielabel en kunnen dit ook niet online omzetten in een definitief energielabel. In alle gevallen moet een inspecteur ene inpandige opname uitvoeren.

Voor het bepalen van het energielabel inspecteert een gecertificeerd adviseur o.a. de luchtbehandeling, koeling, verwarming, verlichting, de aanwezigheid van isolatie en de maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

Waarom een energielabel bedrijfspand?

 • Vanaf 1 januari 2015 wordt door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opgelegd indien bij verkoop of verhuur geen energielabel aanwezig is.
 • Huurders en investeerders kiezen steeds vaker voor energiezuinige bedrijfspanden. Deze zijn gemakkelijker te verhuren en zijn meer waardevast.
 • Afnemers en consumenten selecteren bedrijven in toenemende mate op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vestiging in een bedrijfspand met een “groen” energielabel levert dan ook een aanzienlijke bijdrage aan een duurzame uitstraling. Dit heeft een positief effect op uw imago en naamsbekendheid.

Wanneer wordt een boete uitgedeeld?

Indien u een bedrijfspand of bedrijfsruimte verkoopt of verhuurt moet voorafgaand aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst of de verkoopdatum een energielabel voor het bedrijfspand aanwezig zijn. Volgens informatie van RVO is in de wetgeving een maximale bestuurlijke boete opgenomen. Deze boete bedraagt voor rechtspersonen € 20.250,- en voor natuurlijke personen € 405,-.

Wanneer is een energielabel bedrijfspand niet verplicht?

Het energielabel voor bedrijfspanden en bedrijfsruimten is niet in alle gevallen verplicht omdat in de richtlijn een aantal vrijstellingen zijn opgenomen. In de volgende gevallen heeft u geen energielabel nodig voor uw winkel, kantoor of overige utiliteit. Mocht u niet zeker weten of uw bedrijfspand is vrijgesteld dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 1. Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.
 2. Beschermde monumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Monumentenwet 1988, monumenten waarop artikel 5 van die wet van toepassing is, krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten en monumenten waarop, voordat zij zijn aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is.
 3. Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.
 4. Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m².
 5. Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben.
 6. Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.
 7. Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten.
 8. Gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 17 van de Onteigeningswet worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.

Energielabel nieuwbouw bedrijfspanden (utiliteiten)

Voor nieuwbouw bedrijfspanden moet voorafgaand aan de oplevering een energielabel worden opgesteld. Dit kan volgens de ISSO 75.1 publicatie met de basismethode en de detailmethode. De basismethode is voor het opstellen van energielabel nieuwbouw utiliteiten veelal fors goedkoper omdat dit veel minder arbeidsintensief is dan de detailmethode. Het enige “voordeel” is dat bij de detailmethode, afhankelijk van de gebruikte materialen en installaties, energielabel A+ t/m A++++ kan worden behaald.

Wanneer moet het energielabel worden opgehangen?

In publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 m² moet het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Het gaat dan om o.a.ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels.

Logo QBIS kwaliteitsregister voor energielabel bedrijfspand