Bent u op zoek naar een energielabel bedrijfspand? Als bedrijf zijn wij gecertificeerd voor de BRL 9500-03 en beschikken wij over het procescertificaat voor het verstrekken van energielabels voor bedrijfspanden. Onze adviseurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS en zijn daardoor bevoegd voor rechtsgeldig opstellen van energielabels. De energielabels die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster en kunt u na de oplevering online terugvinden op ep-online.

Gelet op de grote diversiteit tussen bedrijfspanden (winkel, kantoor, horeca, schoolgebouw, ziekenhuis, etc.) wordt altijd een maatwerk prijs vastgesteld. Heeft u veel informatie voorhanden zoals o.a. bouwtekeningen, meetcertificaten en/of installatietekeningen, dan heeft dit een gunstige invloed op de prijs en kan een korting worden geboden.

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft de energieprestatie van het bedrijfspand weer in de energieklassen A t/m G.  Een bedrijfspand met energielabel A is energiezuinig en een bedrijfspand met energielabel G is energie-onzuinig.

Voor het bepalen van het energielabel inspecteert een gecertificeerd adviseur o.a. de opbouw van de constructies, de toepassing van isolatie, luchtbehandeling, koeling, verwarming en verlichting.

Wanneer een energielabel bedrijfspand?

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van bedrijfspanden (utiliteiten) bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen overhandigen aan de koper of huurder. Tot 1 januari 2015 was het echter mogelijk om onder deze verplichting uit te komen. Er werd namelijk geen boete uitgedeeld indien niet aan de verplichting werd voldaan. Dit is gewijzigd per 1 januari 2015. Vanaf deze datum controleert de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) namens overheid of de eigenaren aan de verplichting voldoen.

Energielabel nieuwbouw bedrijfspanden (utiliteiten)

Voor nieuwbouw bedrijfspanden moet voorafgaand aan de oplevering een energielabel worden opgesteld. Dit kan volgens de ISSO 75.1 publicatie met de basismethode en de detailmethode. De basismethode is voor het opstellen van energielabel nieuwbouw utiliteiten veelal fors goedkoper omdat dit veel minder arbeidsintensief is dan de detailmethode. Het enige “voordeel” is dat bij de detailmethode, afhankelijk van de gebruikte materialen en installaties, energielabel A+ t/m A++++ kan worden behaald.

Wanneer is een energielabel bedrijfspand niet verplicht?

Het energielabel is niet in alle gevallen verplicht. Voor sommige panden geldt namelijk een vrijstelling. In de volgende gevallen heeft u geen energielabel nodig voor uw winkel, kantoor of overige utiliteit. Mocht u niet zeker weten of uw bedrijfspand is vrijgesteld voor het energielabel dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 1. Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.
 2. Beschermde monumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Monumentenwet 1988, monumenten waarop artikel 5 van die wet van toepassing is, krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten en monumenten waarop, voordat zij zijn aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is.
 3. Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.
 4. Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m².
 5. Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben.
 6. Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.
 7. Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten.
 8. Gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 17 van de Onteigeningswet worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.

Waarom een energielabel bedrijfspand?

 • Vanaf 1 januari 2015 kan een bestuurlijke boete worden opgelegd bij het ontbreken van een energielabel.
 • Afnemers en consumenten selecteren bedrijven in toenemende mate op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vestiging in een bedrijfspand met een “groen” energielabel levert dan ook een aanzienlijke bijdrage aan een groene duurzame uitstraling. Dit heeft een positief effect op uw imago en naamsbekendheid.
 • Huurders en investeerders kiezen steeds vaker voor energiezuinige bedrijfspanden. Deze zijn gemakkelijker te verhuren en zijn meer waardevast.

Wanneer wordt een boete uitgedeeld?

Indien na 1 januari 2015 een bedrijfspand wordt verkocht of verhuurd dan moet er een energielabel aanwezig zijn. Volgens informatie van RVO is in de wet alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen. Deze bedraagt voor rechtspersonen € 20.250,- en voor natuurlijke personen € 405,-. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) gaat de controles uitvoeren.

Logo QBIS kwaliteitsregister voor energielabel bedrijfspand