Puntentelling Huurwoning aanvragen

Puntentelling huurwoning aanvragen doe je bij Duresta! Wij stellen de puntentelling op volgens de huidige wetgeving en de nieuwe wetgeving zoals die per 1-7-2024 gaat gelden ingevolgde de Wet betaalbare huur. Onze inspecteurs waarderen het puntentotaal volgens alle geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit huurprijzen woonruimte, het Woningwaarderingsstelsel, het Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte van de Huurcommissie en jurisprudentie.

Puntentelling verstrekken aan huurder

Met de ingang van de Wet betaalbare huur moet verplicht een puntentelling worden verstrekt bij het aangaan van de huurovereenkomst. Huurders zullen in toenemende mate de juistheid van de puntentelling controleren. Voorkom geschillen en laat daarom de puntentelling opstellen door de specialisten van Duresta.

Puntentelling Wet betaalbare huur

Per 1 juli 2024 wordt de Wet betaalbare huur ingevoerd. De puntentelling volgens het woningwaarderingsstelsel wordt hiermee ook aangepast. Het woningwaarderingsstelsel wordt geobjectiveerd en vereenvoudigd zodat het woningwaarderingsstelsel en de puntentelling beter te handhaven zijn.

Punten voor energielabels die zijn geregistreerd tussen 1-1-2021 en 1-7-2024

Indien de energieprestatie is bepaald met de van toepassing zijnde NTA 8800 in de periode 1 januari 2021 en 1 juli 2024 geldt overgangsrecht met een afwijkende waardering indien de gebruikersoppervlakte gelijk of minder is dan 40 m2.

Voor de gebruiksoppervlakte die volgens de tabellen onder rubriek 4.2.1 en 4.2.2 moet worden bepaald, wordt uitgegaan van de gebruikersoppervlakte van de woning die wordt bepaald bij de verstrekking van een energielabel met toepassing van NTA 8800.

  Huidige punten energielabel Nieuwe punten energielabel
Energielabel (eengezinswoning < 25 m2) (meergezinswoning < 25 m2) (eengezinswoning < 25 m2) (meergezinswoning < 25 m2)
A++++ 60 56 62 62
A+++ 56 52 62 53
A++ 52 48 60 48
A+ 48 44 55 43
A 44 40 48 36
B 40 36 40 28
C 36 32 36 15
D 32 28 32 11
E 22 15 -4 -4
F 4 1 -6 -9
G 0 0 -15 -15

 

  Huidige punten energielabel Nieuwe punten energielabel
Energielabel (eengezinswoning ≥ 25 m² en < 40 m2) (meergezinswoning ≥ 25 m² en < 40 m2) (eengezinswoning ≥ 25 m² en < 40 m2) (meergezinswoning ≥ 25 m² en < 40 m2)
A++++ 56 52 62 62
A+++ 52 48 57 53
A++ 48 44 52 48
A+ 44 40 47 43
A 40 36 40 36
B 36 32 32 28
C 32 28 22 15
D 22 15 14 11
E 14 11 -4 -4
F 4 1 -9 -9
G 0 0 -15 -15

 

  Huidige punten energielabel Nieuwe punten energielabel
Energielabel (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2) (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2)
A++++ 52 48 62 58
A+++ 48 44 57 53
A++ 44 40 52 48
A+ 40 36 47 43
A 36 32 41 37
B 32 28 34 30
C 22 15 22 15
D 14 11 14 11
E 8 5 -4 -4
F 4 1 -9 -9
G 0 0 -15 -15

Punten voor energielabels die zijn geregistreerd na 1-7-2024

Deze nieuwe tabel met punten voor energielabels in het puntensysteem komt ter vervanging van alle andere tabellen voor punten voor energielabels voor zelfstandige woningen. De reden hiervoor is dat per 1 juli 2024 de NTA 8800:2024 eerdere versies vervangt van de NTA 8800. Hierdoor worden woningen met een kleinere gebruiksoppervlakte beter gewaardeerd waardoor de energielabels na 1-7-2024 een hogere waardering gaan krijgen.

  Huidige punten energielabel Nieuwe punten energielabel
Energielabel (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2) (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2)
A++++ 52 48 62 58
A+++ 48 44 57 53
A++ 44 40 52 48
A+ 40 36 47 43
A 36 32 41 37
B 32 28 34 30
C 22 15 22 15
D 14 11 14 11
E 8 5 -4 -4
F 4 1 -9 -9
G 0 0 -15 -15

Punten voor energielabels voor monumenten die zijn geregistreerd na 1-7-2024

  Huidige punten energielabel Nieuwe punten energielabel
Energielabel (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2) (eengezinswoning > 40 m2) (meergezinswoning > 40 m2)
A++++ 52 48 62 58
A+++ 48 44 57 53
A++ 44 40 52 48
A+ 40 36 47 43
A 36 32 41 37
B 32 28 34 30
C 22 15 22 15
D 14 11 14 11
E 0 0 8 5
F 0 0 4 1
G 0 0 0 0

Maximering WOZ-waarde

Als de Wet betaalbare huur ingaat, gaat een maximering van de WOZ-waarde gelden vanaf 187 punten. Als een woning meer dan 187 punten krijgt, telt de WOZ-waarde mee voor maximaal 33%. Wanneer een woning door deze WOZ-cap van het geliberaliseerde segment terugvalt naar het gereguleerde segment, wordt het puntenaantal afgetopt op 186. Zo komen woningen die door de cap terugvallen niet lager uit dan woningen die in beginsel minder punten hebben. Door de cap blijft die woning dan in het gereguleerde segment, en dat is het doel van de WOZ-cap.

Betere waardering buitenruimte

Privé-buitenruimte

Momenteel wordt de buitenruimte gewaardeerd met 2 punten per 25 m2. Met de nieuwe wet worden er sprongen van 5 m2 gemaakt. Zo wordt meer buitenruimte ruimer beloond. Zo wordt kwaliteit in het belang van de huurder gewaardeerd. Ook heeft een investeerder voor deze woningen meer ruimte om zijn investering terug te verdienen.

In de nieuwe regelgeving worden voor privé buitenruimten in ieder geval 2 punten toegekend, en daarna per m² 0,35 punt.

Voorbeeld:
10 m² privé buitenruimte levert dus 5,5 punten op (2 + 10 x 0,35).

Gemeenschappelijke buitenruimte

Volgens de nieuwe puntentelling wordt de gemeenschappelijke buitenruimte gewaardeerd met 0,75 per m² gedeeld door het aantal adressen dat toegang en gebruiksrecht heeft.

Voorbeeld:
Een woongebouw met een gemeenschappelijk dakterras van 30 m² waartoe drie adressen toegang hebben, wordt gewaardeerd met 7,5 punten (0,75 x 30 / 3). 

Nieuwbouwopslag

Voor vergevorderde plannen gaat voor nog op te leveren nieuwe middenhuurwoningen, onder bepaalde voorwaarden, gedurende 20 jaar na ingebruikname een opslag van 10% gelden op de maximale huurprijs. Om in aanmerking te komen voor deze opslag moet de middenhuurwoning in gebruik worden genomen na inwerkingtreding van de wet én moet de bouw van de woning gestart zijn voor 1 januari 2028.

Verhuurders en huurders moeten er op kunnen vertrouwen dat ze de juiste huurprijs hebben afgesproken. En gemeenten moeten hun toezichthoudende rol kunnen vervullen. Daarom wordt het woningwaarderingsstelsel geobjectiveerd en vereenvoudigd. Dit moet ervoor zorgen dat zowel huurders en verhuurders als gemeenten en de Huurcommissie onafhankelijk van elkaar op hetzelfde puntentotaal uitkomen bij het beoordelen van een huurwoning.

In het woningwaarderingsstelsel zijn verduidelijkende voorwaarden, definities, meetinstructies en voorbeeldberekeningen toegevoegd. Er wordt ook afgestapt van waardering op basis van investeringsbedragen (“bonnetjessystematiek”). Daarvoor in de plaats worden limitatieve lijsten met voorzieningen opgenomen in de puntentelling die zorgen voor een vaste waardering. Ook zijn voorzieningen met het oog op verduurzaming in lijn met de huidige tijdsgeest toegevoegd en verwijderd.

Waardering monumenten in de puntentelling

Verschillende maatregelen voor rijks-, gemeentelijke, provinciale en monumenten zorgen voor objectivering, vereenvoudiging en betaalbaarheid:

  • De huidige huurprijsopslag van 15% voor beschermde stads- en dorpsgezichten, ter dekking van noodzakelijke extra onderhoudskosten, wordt afgeschaft.
  • Voor provinciale en gemeentelijke monumenten geldt in de puntentelling straks een maximale prijsopslag van 15%.
  • Voor Rijksmonumenten geldt in de puntentelling straks een maximale prijsopslag van 35%. Voorheen werden voor Rijksmonumenten 50 punten toegekend.

Waarom een puntentelling op laten stellen?

Het is erg belangrijk om voor de aanvang van de huurovereenkomst te weten in welke huursector de woning valt en wat de maximaal redelijke huurprijs is. De huurder heeft namelijk het recht om binnen een half jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen door de Huurcommissie. Een rapporteur van de Huurcommissie onderzoekt dan of de huurprijs is vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. Indien blijkt dat de woning niet volgens de wet- en regelgeving wordt verhuurd, kan dit zeer vervelende gevolgen hebben.

Korting bij afname meerdere diensten

Indien u naast een puntentelling ook een energielabel, meetrapport en/of een Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.