Foto van grachtenpanden in Amsterdam

Huurprijscheck dwingend in Wet betaalbare huur

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) schrijft maximale huurprijzen voor op basis van punten voor de kwaliteit van de woning (bijv. oppervlakte, energielabel en WOZ-waarde). In het huidige WWS is de maximale huurprijs afdwingbaar. Dat betekent dat huurders zelf naar de Huurcommissie of rechter moeten stappen om een lagere huurprijs te krijgen als een woning te duur wordt verhuurd.

In de praktijk halen huurders niet altijd hun recht, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende doenvermogen of uit vrees om de woonruimte te verliezen. Ook speelt mee dat huurders met een woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 879,66) binnen 6 maanden na aanvang van het contract naar de Huurcommissie moeten stappen om de aanvangshuurprijs te laten toetsen.

Met de Wet betaalbare huur wordt het WWS dwingend. Het dwingend maken van het WWS betekent dat verhuurders verplicht zijn zich te houden aan de maximale huurprijzen die past bij de kwaliteit van de woning. De maximaal redelijke huurprijs wordt berekend met een huurprijscheck. Dit is een puntentelling volgens het puntensysteem uit het woningwaarderingsstelsel.

Verplichting afgifte puntentelling bij huurovereenkomst

Alle verhuurders worden na ingang van het wetsvoorstel verplicht een puntentelling op te nemen van de huurwoning in de bijlage van het huurcontract. Dit geldt voor alle huurcontracten die na ingang van de wet worden afgesloten. Dit moet de transparantie over de redelijke huurprijzen vergroten en de huursector verder professionaliseren. Huurders hebben hierdoor een betere informatiepositie.

Vervallen 6 maanden termijn

Daarnaast wordt de positie van huurders verder versterkt. De 6 maanden termijn voor het toetsen van de huurprijs door de Huurcommissie wordt geschrapt. Hierdoor kunnen huurders dus altijd een lagere huurprijs afdwingen indien de woning een kwaliteit heeft die hoort in het lage- of middensegment (gereguleerde segment).

Handhaving Wet betaalbare huur

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om toezicht te houden en om zo nodig tot handhaving over te gaan. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij handhaven en mogen daarbij gebruik maken van waarschuwingen en boetes. Dit moet ertoe leiden dat huurders beter worden beschermd en een huurprijs betalen die past bij de kwaliteit van de woonruimte volgens het WWS.

Effect dwingend maken huurprijscheck WWS

Het dwingend maken van het WWS moet op termijn leiden tot een huurverlaging bij circa 163.000 woningen met een gemiddeld bedrag van 145 euro per maand per woning. Om ervoor te zorgen dat huurders, verhuurders en handhavers tot dezelfde puntentelling komen, wordt het WWS ingevolge de Wet betaalbare huur geobjectiveerd en vereenvoudigd. Door de aanpassingen in de huurprijscheck worden discutabele onderdelen, zoals het kwaliteitsniveau van de keuken en badkamer, uit de huurprijscheck verwijderd. Dit geldt ook voor de toeslag voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze toeslag verdwijnt uit de huurprijscheck.

Duresta is de specialist voor verhuurders

De nieuwe regelgeving gaat een grote impact hebben en brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kan een onjuist opgestelde puntentelling grote gevolgen hebben op de lopende huur indien een huurder een beroep doet op de Huurcommissie. Laat uw puntentelling daarom opstellen door de specialisten van Duresta. Wij stellen de puntentelling op volgens de huidige wetgeving en de nieuwe wetgeving zoals die per 1-7-2024 gaat gelden ingevolge de Wet betaalbare huur. Onze inspecteurs waarderen het puntentotaal volgens alle geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit huurprijzen woonruimte, het Woningwaarderingsstelsel, het Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte van de Huurcommissie en jurisprudentie.

Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving betekent voor uw portefeuille of nieuwbouwproject? Neem dan contact met ons op via 085-4011166 of via info@duresta.nl.

Wij berekenen standaard een puntentelling volgens de huidige wetgeving en een concept puntentelling op basis van de wetgeving zoals die per 1 juli 2024 gaat gelden. Daarnaast maken wij inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om te huurpunten te maximaliseren.

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.